ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 61 งานแสดงมุทิตาจิต คุณครูคมคาย บุญขำ
18 ส.ค. 61 ถึง 20 ส.ค. 61 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคกลาง เมืองกาญจน์วิชาการ61
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกาญจนบุรี
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
25 ก.ค. 61 กิจกรรมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้
ชุดไทยท้องถิ่น อบจ.สระบุรี
16 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61 โครงการเข้าคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ป.4-6 ปีการศึกษา 2561
ณ วัดมะขามเรียง
ชุดขาว งานกิจการนักเรียน
04 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 กิจกรรมพบหมอทันตกรรม
ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ
ชุดนักเรียน งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน
30 มิ.ย. 61 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมเภตราไชยอนันต์ 8.30 น. เริ่มลงทะเบียน 
ตามอัธยาศัย งานบริหารทั่วไป
28 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา2561
ณ วัดมะขามเรียง 
ชุดขาว งานกิจการนักเรียน
28 มิ.ย. 61 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อบรมนักเรียนชั้น ป.4-6 ร่วมกับ อบต.โคกใหญ่-หรเทพ เวลา 8.30-15.30 น.
ชุดนักเรียน งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน