ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนหรเทพฯ ค่าเป้าหมาย 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.83 KB 4
ประกาศ เรื่อง มาตรฐการการศึกษา เพื่อการประกันภายใน พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.87 KB 3
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.96 KB 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.76 KB 159
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.22 KB 138
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.64 KB 283
คู่มือวัีดผลประเมินผลระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.11 KB 387
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหรเทพ(รุ่เรืองประชาสามัคคี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.02 KB 581