ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4