ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 54) 24 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 57) 09 พ.ค. 64
เผยแพร่ผลงานเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ชั้ (อ่าน 3334) 30 ส.ค. 63
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3479) 06 ก.ค. 63
เผยแพร่ผลงารายงานผลการใช้ชุดเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด General English กลุ่มสาระการ (อ่าน 3555) 22 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบระคน ชั้นประถมศึ (อ่าน 3933) 15 มี.ค. 62
กิจกรรมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ (อ่าน 3889) 12 ก.ค. 61
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3930) 28 มิ.ย. 61
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนหรเทพฯ (อ่าน 4137) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนหรเทพฯ (อ่าน 4738) 06 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหรเทพฯ (อ่าน 4687) 06 ต.ค. 57
เนื้อเพลงมาร์ชหรเทพ (อ่าน 4976) 18 ก.ค. 56