ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวขวัญชนก บรรจงศิริ