ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัทธนันท์ ธาราวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวฐิติชญา ไวกสิกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวขวัญชนก บรรจงศิริ