ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชมกมล หมายมั่นสมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1