ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัญญา บุญอนันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1