ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโกศลพิสิทธฺ์ ปูน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศศิพร ทองเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธนัญญา พลอาษา
ครูผู้ช่วย