ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณฐาภัค คงถือมั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวันเพ็ญ นรสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2