ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง