ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประพจน์ ฉิมพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเกศรินทร์ เจริญยิ่ง
ครูอัตราจ้าง