ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ ชมภูพาน
ครู คศ.2

นายสกาย บุตรราช
ครูผู้ช่วย