ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ อยู่สบาย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพิไรพร เรืองภู
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตน์ดา เฉลิมวัฒน์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชา เข็มมา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี อ.บ้านหมอ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ เทพกฤษ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผุ้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์
ตำแหน่ง : เจ้าคณะตำบลหรเทพ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอัฏฐวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดจั่นเสือ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา เจริญสุข
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประโยชน์ พุทธสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา สุภาสูรย์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ตลับเงิน
ตำแหน่ง : กำนันตำบลหรเทพ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงรัตน์ ตลับเงิน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ เจริญสุข
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนหรเทพ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา